ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"ספר הזוהר ילהיב לבך בשלהובא דאשא. ותכלית הדברים כשתדבק נפשך בספרי יראים שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עלמין ובפרט בספר הזהר עיקרא דכלה והוא ילהב לבך בשלהובא דאשא ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר (סור מרע ועשה טוב)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"ילמוד בספרי קבלה, ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים, כי הם מסוגלים לטהר הנשמה (סידור האריז"ל לר' יעקב קאפיל ז"ל, בסדר כוונת הלימוד)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"לימוד הזוהר היא העצה היעוצה לטמטום הלב. הטמטום הלב היא שנעשה לב האבן וכו', יש לזה עצה היעוצה והבחירה ביד האדם על ידי שמבטלין ליה וכו', ועצה היעוצה לזה ללמוד ספר הזוהר, כי זוהר הוא מלשון הארה שמאיר במקום החושך וכו', ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף שאינו מבין, כי מה איכפת לו שאינו מבין, אפילו הכי הוא סגולה. (ספר מאה שערים אמרי קדש)".

קרא עוד  
ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"קיימו וקבלו היהודים להחזיק בלימוד הקדוש של ספר תיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן. הני מילי מחיים מודעת זאת בכל הארץ, מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני המאורות ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של ספר תיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן. והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלו, אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבים בקריאתם מאד מאד. ברם אם יחזיקו במקום אחד בלימוד זוהר הקדוש מאה אנשים, הנה בלימוד התיקונים מחזיקים אלף אנשים, כמעט רוב בעלי בתים מחזיקים בלימוד התיקונים, וזה דרכן ומנהגם בכל שנה ושנה. והטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה יותר מן הזוהר, כי כל אדם אשר יחטא הוא פוגם יותר בעשיה באבי"ע שבה, וידוע כי השבעים תיקונים שעשה ר' שמעון בר יוחאי זיע"א כיון שנדרשים יותר בדרך המספר על כן לימודם מתקן בעולם עשיה יותר ששם הוא סוד המספר והחשבון, לכן בימי התשובה הכל רגילים בספר התיקונים. (בן איש חי בהקדמה לספרו בניהו)".

קרא עוד  
ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"על ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם ריבוי הסודות שיש שם, אשר לא יכילם הרעיון, כידוע לכל גדלות קדושת התיקונים הקדוש, אשר כל עורות אילי נביות לא יספיקו לבאר סודותיו ורמזותיו (שיחון הר"ן סי' רפ"ה)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"שיתחזק כל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש אף שיעבור עליו כמה נסיונות להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר הקדוש וכן אם עבר עליו כמה נסיונות מבני אדם המגושמים בחומר שלהם שהם ליצני הדור רחמנא ליצלן והוא יושב ביניהם כשושנה בין החוחים... שיתחזק בעל נפש מישראל הרוצה לדבק בדביקות הבורא ברוך הוא... אף על פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כשושנה בין החוחים אל ישגיח על זה חזק ונתחזק בכח האין סוף ברוך הוא וברוך שמו (הרב אליעזר בר שם טוב פפו, דמשק אליעזר, בהקדמה דרך הקודש אות י"ב)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מרן של הרב חיים ויטאל... הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים (ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה. לייחד וללבן ולצרף ניצוצות קדושות ברזי דאורייתא ובהתעסקות דברי הזוהר ותיקוני הזוהר על פי דברי מורינו ורבינו האריז"ל אשר שלחו אלקים לפנינו להאיר לנו מתוך החשיכה והאפילה. בפרט בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא כידוע לנו סודות אלו באריכות, אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה על פי עולם התיקון, ולכן קרא הרשב"י ז"ל לבעלי הקבלה מחצד"י חקל"א, היינו הקמשונים והחרולים מן השדה אשר ברכו י"י. עד כאן לשון הרב המקובל בויקהל משה. (הוספות מהרצ"א, אות ו' בשם ויקהל משה)"